ज्योतिषशास्त्र अनुसार यौन रोग र मैथुन गर्ने बानी कसरी, किन हुन्छ ?

0
435
 
 
काठमाडौ । जसै कुनै वर-कन्याको विवाहको बारेमा कुरा चल्दछ त यिनीहरू दुवैको मनमा स्वाभाविक रूपले नै उत्सुकता जाग्दछ कि जीवनसाथी कस्तो होला, उसको रङ, रूप, शारीरिक गठन, स्वभाव, विद्या धन-वैभव इत्यादि कस्तो होला ?
यी सबै जिज्ञासाका बारेमा त प्रायः वर-कन्याका मातापिताले नै जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निभाएका हुन्छन् । अतः यी साधारण प्रश्न नै हुन् ।
तर स्मरण रहोस्, शारीरिक गठन (जसमा गुप्ताङ्ग पनि सम्मिलित छ) मा अङ्गको ठूलो-सानो, पुष्ट-अपुष्ट हुनु इत्यादि पनि ज्योतिषको विषय हो । तर विवेकको दृष्टिबाट गुप्ताङ्गसम्बन्धी अनुसन्धानभन्दा पनि जनमानस तथा नौजवानको मनको खुल्दुली तथा प्राकृतिक उपहारमा आँच पुर्‍याउने गुप्ताङ्गरोग र अप्राकृतिक यौन क्रिया (हस्तमैथुन) सम्बन्धी भन्न सकिन्छ ।
यौन रोग: कुण्डलीमा छैठौँ भावलाई रोगसम्बन्धी आधार मानेर विचार गरिन्छ । परन्तु यौन रोगको बारेमा विचार गर्दा सातौँ तथा आठौँ भावको पनि अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन आउँछ, किनकि सप्तम भाव, बस्तीस्थान (नाभीदेखि मूलसम्म) तथा आठौँ भावलाई गुप्तेन्द्रीयको स्थान मानिन्छ । अतः स्पष्टै छ कि यी दुवै स्थान कामभोगसँग सम्बन्धित छन् ।
यौन विज्ञानमा चन्द्रमाले मनलाई उत्तेजित पार्दछ, मङ्गल वीर्य तथा शक्ति प्रदान गर्दछ, बुध, क्रीडामा स्नायु मण्डलको माध्यमबाट सन्तुष्टि दिलाउँछ र शुक्र सम्भोग गर्दछ । यसरी सफल यौन जीवनमा चन्द्रमा मङ्गल, बुध तथा शुक्रको शुभ स्थिति हुन जरुरत हुन आउँछ । साथै सप्तम तथा अष्टम भाव शनि तथा राहुको प्रभावबाट मुक्त हुनु झन् नितान्त जरुरी छ ।
यसमा पनि स्त्री कुण्डलीमा सप्तम भाव एवं पुरुष कुण्डलीमा अष्टम भावको मुख्य भूमिका रहन्छ । यदि यी भावमा कुनै पापग्रह तथा कुनै पापग्रहको दृष्टि भएमा यौन रोग हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । प्रस्तुत छ, केही यौन रोगसम्बन्धी
ग्रहस्थितिको विवरण: १) तुला तथा वृश्चिक लग्न कुण्डलीमा सप्तम भावमा शनि बसेमा यौन रोग हुन जान्छ । २) सप्तम भावमा मङ्गल, शनिबाट दृष्ट भएमा गुप्ताङ्गसम्बन्धी रोग हुन्छ । ३) सप्तम भावमै शनि पनि मङ्गलबाट दृष्ट भएमा मानिस गुप्ताङ्गरोगी हुन्छ । ४) यदि सप्तम भावमा बुध एवं शनि दुवै भएमा पनि नपुंसकता मिल्नेछ । ५) सिंह एवं कन्या लग्नमा अष्टम भाव तथा अष्टमेशमाथि पापग्रह र शनिको दृष्टि भएमा गुप्ताङ्गरोग हुन्छ । ६) चन्द्रमा निचो भएमा पनि मानसिक यौन रोगी बनाउँदछ ।
हस्तमैथुन हस्तमैथुन एक अप्राकृतिक यौन प्रक्रिया हो । यसले शारीरिक र मानसिक विकार उत्पन्न गर्ने हुनाले यससम्बन्धी पनि ज्योतिषीय आधारमा विभिन्न प्रमाणहरू पाइएको छ ।
हस्तमैथुन गर्नेहरूको प्रायः सूर्य, चन्द्र र शुक्र कमजोर या पाप क्रान्त हुनुका साथै पञ्चम, सप्तम र नवम भाव पनि भ्रष्ट भएको पाइएको छ । सूर्य आत्मा, चन्द्रमा मन र कामवासनाबोधक, शुक्र पाप क्रान्त हुनासाथ हस्तमैथुनतिर लिप्त भएको देखिन आएको छ ।
साथै गोचर भ्रमणमा पनि पापग्रह पञ्चम, सप्तम र नवम भावमा परेको अवस्थामा हस्तमैथुनतर्फझुकेको पाइएको छ भने पञ्चम र सप्तम भावपापक्रान्त भइरहे पनि नवम भाव शुभ भएमा, त्यस शुभग्रहको अवधिमा हस्तैमथुन त्यागेको पनि पाइएको छ ।
प्रस्तुत छ, केही हस्तमैथुन सम्बन्धी ग्रहस्थितिको विवरण:- १) ५/७/९ भाव पापाक्रान्त भएमा आत्महीन भएर हस्तमैथुनतर्फलिप्त भएको पाइएको छ । २) पुरुष कुण्डलीमा शुक्र अष्टम भावमा मङ्गल या शनिबाट दृष्ट भएमा जातकमा वीर्यसम्बन्धी रोग हुनुका साथै हस्तमैथुन गर्ने बानी हुन्छ । ३) शुक्र एवं मङ्गल दुवै अष्टम भाव र शनिबाट दृष्ट भएमा वीर्यसम्बन्धी रोग र हस्तमैथुनको आदत रहन्छ । ४) शुक्र, शनि, या शुक्र, राहु अष्टम भावमा मङ्गलबाट दृष्ट हुनाले वीर्य रोग या हस्तमैथुनको आदत बसेको हुन्छ । ५) अष्टम, भावमा पापग्रह बसेको पापग्रहबाटै दृष्ट भएमा गुप्ताङ्ग रोग हुनुका साथै हस्तमैथुनको बानी बसेको हुन्छ ।
copy gariyako

The temperament of Ba Nianglong and the fluctuation of blood circulation prove that she is an authentic Tyrannosaurus SY0-401 Online Training Rex, but her style ITIL certification dumps of painting is incompatible with her own! One is a cartoon and the other is a fiercely realistic savage sect The four Tyrannosaurus had been discussed for a long ICBB 100% Pass Exam time. The vast majority of the awakened people in the world have chosen this path, which is simple Practise Questions enough, no brains, and powerful Martial arts also have advantages. The speed of the shadow is indeed fast enough, far beyond himself, but his speed is fast, and he can get a gun too fast? ! Boom! A land with a small flag suddenly exploded and countless shrapnel shot in all directions. The sharp nails popped from the fingertips, and the faint green air wrapped around the palms. Entering the room arranged by the church is already 11 oclock at night. The old woman is too mean, I have a live vine in Test Prep my body, constantly dissolve my flesh and blood, the lungs are rotten, and I am climbing to the heart. Oh Xi Sa smirked, cant you say Braindump that my family was stared by the dark Latest Edition ring? And the enemy is absolutely interested in the magic virus, Nima, this is even worse! You dont want to say it. Knocked up, then satisfied with closing your eyes and making a pleasant snoring Children of rich families. Look closely, at the Practice Test end of the room, it seems that there is still a bathroom, I do not know if there is a kitchen? In short, it is definitely more highend grade than the average fivestar hotel! Xi Sa even felt that the cell of Gods prison seemed to be better than the blackcarved apartment villa. Although it is not clear what ability of the old Questions And Answers soul is used, the 5 handwriting can obviously increase the breath of the diamond and the falseness by five times. This time, I went to the sea, it was worth the price, and I didnt have a dime, I played four movies for free! With the unraveling of the mystery, on the Practice Note way to the west. When he first entered Ceylon and Hell had not launched the first invasion, the curious third child confuses a Dumps Website group of human beings, then extracts a lot of blood from the tribe and conducts various experiments. What happened? How is it so noisy? Xi Sa blinked and pulled his right Free Pdf Exams Download hand CISSP official cert guide from Camilas clothes and asked. Divisional action? asked Snow with a tacit understanding of Snow. Unless there is a group, or the strength of the monomer is extremely strong, it is possible to be recorded in the book Cecilia, who opened her brain, made up for the brain. The outer metal has been rusted, but the core of the compassshaped disc is walking around This thing has been static I thought it was broken I didnt expect to move around after entering the realm If I didnt guess wrong it must be related to the legend. This sister is coming for himself! I heard that there are two old gentlemen living here? There is also a big craftsman who is good at strengthening weapons? Before I went out my grandmother specially asked me Preparation Materials to visit them. Carter said, he did not care about the reaction of Xi Sa, raising his leg Just go.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here